Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Pracovník výroby sesazenek

Odborný směr:

Dřevařská výroba a nábytkářství

Odborný podsměr:

dřevařská prvovýroba

Nadřazené povolání:

Pracovník výroby dýh, překližek a vrstveného dřeva

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Detailní informace

Alternativní nazvy

Dýhař , Sesazenkář

Příbuzná povolání

Překližkář ,

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

101687

Datum zveřejnění

25. 11. 2011

Charakteristika

Pracovník výroby sesazenek vybírá, rozměrově a tvarově upravuje, sesazuje a slepuje jednotlivé listy dýh do konečného formátu.

Pracovní činnosti

 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod.
 • Výběr a kontrola výchozího materiálu (dýhových listů) dle zadání výroby (druh dřeviny, radiální řez – rovnoletá kresba , tangenciální řez – kresba fládrová).
 • Zkrácení na požadovanou délku.
 • Nastavení zařízení pro rozměrovou a tvarovou úpravu dýhových listů.
 • Rozměrová a tvarová úprava dýhových listů.
 • Nastavení spojovacího zařízení v závislosti na použité technologii spojování a typu spojovacího materiálu (spojování „cik cak“ polyamidovým vláknem, lepicí páskou, natupo).
 • Sesazení jednotlivých listů dle zadání (symetricky – zrcadlově, asymetricky – za sebou, podélně, příčně, křížově, na šikmou spáru, šachovnicově, kombinovaně).
 • Spojení připravených listů.
 • Zarovnání okrajů sesazenky a jejich fixace.
 • Kontrola hotového polotovaru a jeho případná oprava.
 • Vyplnění průvodní dokumentace.

Příklady prací ze soukromého sektoru

Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Zastřižení (ořezání, ofrézování) na určenou šířku s ohledem na výtěžnost materiálu. 4
Složení listů do určených tvarů (symetricky, asymetricky, podélně, příčně, křížově, na šikmou spáru, šachovnicově, kombinovaně). 4
Výběr výchozího materiálu a jeho skládání do souboru. 3
Nastavení parametrů spojovacího zařízení (tlak, teplota, lepidlo). 3
Seříznutí na požadovanou délku. 3
Spojení polyamidovým vláknem, lepicí páskou nebo natupo. 3
Zarovnání okrajů sesazenky. 3
Fixace okrajů (vyztužení) proti roztržení. 3
Kontrola sesazenky, oprava dolepením, sešitím. 3
Ochrana proti ultrafialovému záření, rozpraskání 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru truhlář, truhlářské práce KKOV 3356H nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru nábytkářství KKOV 3342L vhodná
Střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru nábytkářství KKOV 3342J vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru truhlář, truhlářské práce KKOV 3356E vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek při výrobě sesazenek
Orientace v technických podkladech pro výrobu sesazenek
Seřizování a údržba dřevoobráběcích strojů a nástrojů pro výrobu sesazenek
Příprava materiálů a polotovarů pro výrobu sesazenek
Sesazování sesazenek podle kresby a dýhování
Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v dřevařské a nábytkářské výrobě
Nakládání s odpadem z truhlářské výroby při výrobě sesazenek

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
materiály a polotovary používané pro výrobu nábytku a interiérových prvků
dřevěné materiály a polotovary
technologie výroby kompozitních materiálů
technologie výroby nábytkářských a jiných polotovarů

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Obsluha automatizovaných strojů a zařízení na prvotní zpracování dřeva (CZ-ISCO 8172)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 23 397 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 15 050 Kč do 33 109 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.