Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Pracovník skladování a distribuce potravin

Odborný směr:

Potravinářství a krmivářství

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Nadřazené povolání:

Obsluha strojů a zařízení pro výrobu potravin

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Platové rozmezí:

17 000 Kč - 25 000 Kč

Detailní informace

Příbuzná povolání

Pracovník příjmu surovin pro výrobu potravin , Pracovník výroby potravin , Pivovarník a sladovník

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

100858

Datum zveřejnění

5. 10. 2012

Charakteristika

Pracovník skladování a distribuce potravin skladuje, uchovává, balí a expeduje potravinářské výrobky.

Pracovní činnosti

 • Příjem, obsluha zařízení potřebného k uskladnění a potravinářských výrobků.
 • Kontrola skladovacích podmínek a jejich regulace.
 • Obsluha zařízení sloužícího k plnění potravinářských výrobků do obalů a jejich značení.
 • Obsluha zařízení, které slouží k expedici potravinářských výrobků.
 • Pořizování záznamů základní evidence ve skladech a při expedici.
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech.

Příklady prací ze soukromého sektoru

Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Seřizování a obsluha třídicích linek na úpravu brambor, ovoce, zeleniny a ostatních plodin. 4
Obsluha plnících a balících strojů na hotové potravinářské výrobky. 3
Ruční uzavírání kelímků, sklenic apod. víčky z papíru, umělých hmot nebo šroubovým uzávěrem (mléčné, ovocné, kosmetické výrobky apod.). 3
Manipulace s balenými potravinami ve skladu a při jejich expedici včetně provedení kontroly čistoty přepravních prostředků a funkčnosti chladícího nebo mrazícího zařízení pokud jsou potřebné. 3
Manipulace s potravinami připravenými pro balení. 3
Vybírání konzerv ze sterilizačních košů, olejování a ukládání konzerv do krabic nebo na palety. 3
Strojové nebo ruční mytí přepravních obalů a vizuální kontrola jejich čistoty, dále jejich uložení do skladu. 3
Ruční odebírání naplněných a uzavřených lahví (mléka, piva, nápojů, oleje apod.) z dopravníku stáčecí linky a vkládání do přepravek. 3
Strojní plnění, dávkování potravinářských výrobků (džemů, jogurtů a podobně) do spotřebitelských obalů a jejich uzavírání. 3
Obsluha balících a plnících automatů a linek na balení a plnění potravinářských výrobků. 3
Případné dávkování a míchání různých většinou sypkých komponentů na jednoduchých linkách před balením potravinářských výrobků. 3
Obsluha zařízení na dávkování různých komponentů (druhů výrobků) do finálního balení – ruční nebo strojové. 3
Ruční balení potravin nebo potravinářských polotovarů do spotřebitelských obalů, včetně kontroly hmotnosti nebo počtu kusů a vizuální kontroly zjevných vad. 3
Kontrola hmotnosti balení. 3
Ruční balení plných nebo plněných čokoládových figurek a jiných cukrovinek do stanovených obalů. 3
Ruční značení etiketami a razítkování stanovených údajů. 3
Ruční vkládání jednotlivých obalů do krabic a kartonů. 3
Obsluha zařízení mechanizovaných, regálových a podlahových skladů, chladíren a mrazíren potravinářských výrobků a monitorování podmínek skladování (teploty a relativní vlhkosti). 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru potravinář, potravinářské práce KKOV 2951H nejvhodnější
Výrobce potravin RVP 29-51-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce KKOV 4151H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů KKOV 2365H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů potravinářství a potravinářská chemie KKOV 29xxE vhodná
Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů potravinářství a potravinářská chemie KKOV 29xxH vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba KKOV 2351H vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Provádění hygienicko-sanitační činností v potravinářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin
Skladování, uchovávání, balení a expedice potravinářských polotovarů a výrobků
Obsluha strojů a zařízení pro balení a expedici potravinářských polotovarů, výrobků
Provádění základní evidence v potravinářské výrobě

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
potravinářské suroviny, jejich skladování
základní druhy strojů a zařízení v potravinářské výrobě
zásady BOZP
hygiena potravin

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Objevování a orientace v informacích
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž chladem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Obsluha vysokozdvižných a jiných vozíků a skladníci (CZ-ISCO 8344)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 25 303 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 16 641 Kč do 35 403 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 21 059 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 16 608 Kč do 24 830 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Obsluha strojů na balení, plnění a etiketování (CZ-ISCO 8183)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 20 420 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 14 697 Kč do 29 990 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (CZ-ISCO 83443)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 24 794 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 16 686 Kč do 32 741 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 21 059 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 16 684 Kč do 24 900 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.