Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Pracovník příjmu surovin pro výrobu potravin

Odborný směr:

Potravinářství a krmivářství

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Nadřazené povolání:

Obsluha strojů a zařízení pro výrobu potravin

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Platové rozmezí:

17 000 Kč - 25 000 Kč

Detailní informace

Příbuzná povolání

Pracovník skladování a distribuce potravin , Pracovník výroby potravin , Pivovarník a sladovník

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

100856

Datum zveřejnění

5. 10. 2012

Charakteristika

Pracovník příjmu surovin pro výrobu potravin přijímá a skladuje suroviny pro výrobu potravin.

Pracovní činnosti

 • Příjem a skladování potravin.
 • Příjmová kontrola produktů a materiálů podle stanovených přejímacích kritérií v návaznosti specifika jednotlivých oborů (kontrola počtu nebo hmotnosti).
 • Smyslové posuzování jakosti a zdravotní nezávadnosti přijímaných surovin, případně vstupní analýza na přístrojích s jednoduchou obsluhou.
 • Provádění stanovené provozní kontroly skladování potravin v návaznosti na specifika jednotlivých oborů.
 • Obsluha strojů a zařízení pro příjem surovin, potřebných pro výrobu potravin.
 • Provádění základní evidence při příjmu a skladování surovin pro výrobu potravin.
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech.

Příklady prací ze soukromého sektoru

Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Obsluha strojních zařízení ve velkokapacitních obilních silech z velícího pultu (silomistr), dálkové nastavování toku zrna, ovládání aspiračních zařízení, váhových hospodářství, příjmových a odbytových cest a nastavování směru toku obilí podle druhu a jakosti v silech. 4
Řízení a obsluha linek na příjem obilovin, předčišťování, čištění a dosoušení. 4
Seřizování a obsluha třídicích linek na úpravu brambor, ovoce, zeleniny a ostatních plodin. 4
Mytí a desinfekce velkých nádrží, sudů, tanků a bazénů určených pro tekuté potraviny nebo potravinářské suroviny. 4
Obsluha obilních sil, posklizňových linek a skladů zrnin. 3
Obsluha čisticích a měřicích zařízení. 3
Obsluha hřeblových víceoddílových praček na řepu včetně lapačů kamenů s odlučovačem plovoucích nečistot a řízení přísunu a odsunu cukrovky k dalšímu zpracování. 3
Obsluha pomocných zařízení na posklizňových linkách (přihrnování obilí k násypce apod.). 3
Příjem obilovin, jejich smyslové posuzování a rozbor parametrů na přístrojích s jednoduchou obsluhou podle platných norem a obsluha strojů a zařízení na předčišťování, čištění a dosoušení plodin. 3
Ruční výběr prázdných lahví z přepravek, třídění lahví dle výšky a typu, čichová kontrola, vyřazování vadných včetně vkládání lahví na pas linky a manipulace s přepravkami. 3
Ruční umývání lahví, sklenic, plechovek apod., nebo strojně na kartáčových myčkách, vystřikovacích tunelech apod. 3
Vypouštění tekutých potravinářských surovin z cisteren a přečerpávání do zásobních nádrží. 3
Manipulace s prázdnými a plnými transportními sudy při rozvozu piva nebo ve vagonech. 3
Přebírání hrozinek a jádrovin apod. 2
Ruční nebo strojní umývání přepravek pro nebalené potraviny, umývání povrchu pracovních ploch a vnitřků menších nádob nebo pracovních prostorů strojů a zařízení včetně desinfekce a manipulace. 2

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru potravinář, potravinářské práce KKOV 2951H nejvhodnější
Výrobce potravin RVP 29-51-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů potravinářství a potravinářská chemie KKOV 29xxE vhodná
Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů potravinářství a potravinářská chemie KKOV 29xxH vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace

 • Příjem surovin pro výrobu potravin ( 29-089-H )

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Provádění hygienicko-sanitační činností v potravinářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin
Provádění základní evidence při příjmu a skladování surovin pro výrobu potravin
Obsluha strojů a zařízení pro manipulaci s potravinářskými surovinami
Příjem a uchovávání surovin, polotovarů a přísad pro výrobu potravin

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
potravinářské suroviny, jejich skladování
základní druhy strojů a zařízení v potravinářské výrobě
zásady BOZP
hygiena potravin

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž vibracemi
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Ochutnávači, degustátoři a kontroloři kvality potravin a nápojů a příbuzní pracovníci (CZ-ISCO 7515)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 21 481 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 12 962 Kč do 34 695 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Obsluha vysokozdvižných a jiných vozíků a skladníci (CZ-ISCO 8344)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 25 303 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 16 641 Kč do 35 403 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 21 059 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 16 608 Kč do 24 830 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Kontroloři kvality potravin a nápojů, laboranti (CZ-ISCO 75152)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 22 086 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 17 395 Kč do 34 259 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (CZ-ISCO 83443)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 24 794 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 16 686 Kč do 32 741 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 21 059 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 16 684 Kč do 24 900 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.