Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Pracovník prádelen

Odborný směr:

Služby provozní a osobní

Odborný podsměr:

služby pro domácnosti a firmy

Nadřazené povolání:

Pracovník prádelen a čistíren

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Platové rozmezí:

15 000 Kč - 20 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Laundry worker,  Laundry Operator

Příbuzná povolání

Pracovník čistíren , Pracovník pronájmu prádla , Detašér čistírny a prádelny , Pracovník provozu čistírny usní a kožešin

Další odborné směry S2

nezařazeno do odborného podsměru

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

30920

Datum zveřejnění

5. 10. 2012

Charakteristika

Pracovník prádelen provádí praní textilního prádla, oděvů a jiných výrobků určených pro tento druh zpracování.

Pracovní činnosti

 • Svoz znečištěných zakázek pro malou prádelnu ze sběrných míst, provádění hygienicko-sanitačního zajištění vozidel a přepravních kontejnerů.
 • Jednání se zákazníkem o termínu, ceně a kvalitě požadované služby malé prádelny.
 • Příjem a značení prádla, oděvů a jiných výrobků na praní.
 • Obsluha elektronických registračních a značkovacích zařízení.
 • Třídění a vážení zakázek podle sortimentního zařazení zakázky, druhu materiálu, stupně zašpinění, stálosti vybarvení a příslušnosti k zákazníkovi.
 • Odstraňování skvrn před praním a po vyprání (detašování).
 • Volba technologického postupu praní prádla, oděvů a jiných výrobků procesem ručního praní, ve wash-extraktorech nebo kontinuálních pracích strojích (linkách).
 • Obsluha a údržba technologického zařízení při praní zakázek v manuálním nebo automatickém provozu.
 • Odvodňování prádla, oděvů a jiných výrobků.
 • Sušení a rozvolňování prádla, oděvů a jiných výrobků.
 • Žehlení, mandlování a tvarování prádla, oděvů a jiných výrobků a obsluha příslušného technologického zařízení.
 • Skládání prádla, oděvů a jiných výrobků.
 • Třídění, kompletace a balení zakázek k expedici.
 • Provádění drobných oprav a úprav prádla, oděvů a jiných výrobků.
 • Vstupní, mezioperační a výstupní kontrola praní, žehlení, mandlování a skládání prádla, oděvů a jiných výrobků.
 • Rozvoz zakázek k zákazníkovi, vyúčtování se zákazníkem.
 • Provádění prací při dodržování hygienických a bezpečnostních úkonů a předpisů v provozu prádelny.
 • Vedení příslušné evidence a záznamů.

Příklady prací ze soukromého sektoru

Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Příprava technologické vody pro proces předpírky, praní a máchání. Obsluha zařízení pro přípravu technologické vody a zařízení pro čištění a recyklaci odpadní vody z pracího cyklu. Průběžné sledování kvality technologické a odpadní vody, pořizování záznamů a evidence. 4
Svoz a rozvoz zakázek v rámci sítě vlastních i smluvních sběrných míst, vyúčtování se zákazníkem, provádění hygienicko-sanitačního zajištění vozidel a přepravních kontejnerů. 4
Volba technologického postupu praní na wash-extraktorech a jejich obsluha včetně drobné provozní údržby. 4
Volba technologického postupu praní a obsluha kontinuálních pracích linek včetně drobné provozní údržby. 4
Volba technologického postupu a technologických podmínek odvodňování a obsluha odvodňovacích strojů. 4
Volba technologického postupu a technologických podmínek sušení a rozvolňování a obsluha sušicích a rozvolňovacích strojů. 4
Volba technologického postupu a technologických podmínek pro rovné i tvarové žehlení včetně skládání prádla, oděvů nebo jiných výrobků. Obsluha strojů a technologických zařízení pro vkládání, rovného i tvarového žehlení, obsluha skládacích strojů nebo ruční skládání prádla, oděvů a jiných výrobků. 4

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů textilní výroba a oděvnictví KKOV 31xxH nejvhodnější
Textilní výroba a oděvnictví RVP 31-xx-E/xx nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru provoz služeb KKOV 6953H vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v sortimentu textilních materiálů a výrobků
Příjem prádla a oděvů pro prádelnu
Volba technologického postupu praní prádla a oděvů
Praní prádla a oděvů
Odvodňování a odstřeďování prádla a oděvů
Sušení prádla a oděvů
Rozvolňování a žehlení rovného prádla
Žehlení tvarového prádla a oděvů
Zprostředkování opravy a úpravy prádla a oděvů
Balení a uskladnění čistého prádla a oděvů v meziskladu
Expedice čistého prádla a oděvů
Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v provozech prádelen a čistíren
Provádění hygienicko-sanitační činnosti v prádelenských provozech a dodržování hygienických předpisů

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce
zdraví a hygiena při práci
technologie detašování
technologie praní, odvodňování, sušení a rozvolňování prádla a oděvů
technologie žehlení, mandlování a tvarování prádla a oděvů
prací a pomocné prostředky pro úpravu textilu
textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Ovlivňování ostatních

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Celková fyzická zátěž
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž chemickými látkami
Zátěž prachem
Zátěž hlukem
Zátěž teplem
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Práce ve výškách
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Lokální zátěž jemné motoriky
Zraková zátěž
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž vibracemi
Zátěž chladem
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vyučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Obsluha strojů v prádelnách a čistírnách (CZ-ISCO 8157)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 17 033 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 14 586 Kč do 20 450 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.