Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Mistr prádelny

Odborný směr:

Služby provozní a osobní

Odborný podsměr:

služby pro domácnosti a firmy

Nadřazené povolání:

Technik prádelen a čistíren

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou (NSP 4)

Platové rozmezí:

29 000 Kč - 43 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Laundry supervisor,  Laundry Foreman

Příbuzná povolání

Technik provozu pronájmu prádla , Mistr čistírny

Další odborné směry S2

nezařazeno do odborného podsměru

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

30913

Datum zveřejnění

5. 10. 2012

Charakteristika

Mistr prádelny provádí operativní řízení a organizaci práce pracovního týmu při výkonu služby praní a pronájmu textilního prádla, oděvů a jiných příbuzných výrobků.

Pracovní činnosti

 • Organizace dělby práce, cílené rozdělení úkolů v rámci pracovního týmu.
 • Operativní řízení činnosti prádelny včetně přesunů pracovníků dle okamžitých potřeb provozu.
 • Sledování vnitropodnikových informačních systémů při plnění úkolů a termínů zhotovení zakázek v prádelně včetně přípravy zakázek dle rozvozního plánu logistiky svozu a rozvozu prádla.
 • Rozhodování o vhodném technologickém postupu praní prádla, oděvů a jiných výrobků.
 • Zajišťování technologické kázně a předepsané kvality praní prádla, oděvů a jiných výrobků a provádění operativních zásahů do technologického procesu.
 • Operační, mezioperační, namátková a výstupní kontrola kvality prováděné služby a vyhodnocování možných příčin snížené kvality služby.
 • Navrhování a vytváření plánů úspor energií, surovin a emisí škodlivých látek do životního prostředí.
 • Průběžná kontrola dodržování zásad ochrany životního prostředí a vedení příslušné evidence.
 • Zajišťování komunikace mezi zaměstnanci a vedením provozu.
 • Kontrola dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožární ochrany a ochrany životního prostředí a navrhování nápravných opatření.
 • Vyřizování reklamací ze strany zákazníků a komunikace s nespokojeným zákazníkem v případě sporu.
 • Zaučování, zvyšování znalostí a motivace zaměstnanců v pracovním týmu.
 • Evidence docházky zaměstnanců a spolupráce se mzdovou účtárnou společnosti.
 • Organizace svozu znečištěných zakázek ze sběrných míst, dohled nad prováděním hygienicko-sanitačního zajištění vozidel a přepravních kontejnerů.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Organizace dělby práce a rozhodování o vhodném technologickém postupu při praní zakázek, organizace a kontrola kvality při přípravě pracích a pomocných prostředků, kontrola bezchybné funkce automatizovaných dávkovacích zařízení. 7
Řízení a organizace pracoviště příjmu znečištěných zakázek. 7
Řízení a organizace pracoviště expedice, zpracování účetní evidence a podkladů pro finanční účtárnu společnosti. 7
Řízení a organizace pracoviště wash-extraktorů. 7
Řízení a organizace pracoviště kontinuálních pracích linek. 7
Řízení a organizace pracoviště odvodňovacích, rozvolňovacích a sušicích strojů. 7
Řízení a organizace pracoviště žehlení, mandlování, tvarování a skládání prádla. 7
Kontrola bezchybné funkce zařízení pro přípravu technologické vody, recyklaci odpadní vody, filtraci, přípravu páry a sledování kvality vody a vedení příslušných záznamů. 7
Organizace a kontrola vážení a značení prádla, oděvů a jiných výrobků, identifikace zjevných i skrytých vad. 7
Obsluha a zajišťování bezchybné funkce elektronického registračního a značkovacího zařízení, zpracování účetní evidence a podkladů pro finanční účtárnu společnosti. 7

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů textilní výroba a oděvnictví KKOV 31xxM nejvhodnější
Aplikovaná chemie RVP 28-44-M/01 vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Určení technologického postupu žehlení, mandlování a tvarování prádla, oděvů a jiných výrobků a obsluha strojů technologických zařízení pro vkládání, žehlení, mandlování a tvarování
Balení prádla, oděvů a jiných výrobků a obsluha balicího zařízení
Určení technologického postupu odvodňování a obsluha odvodňovacích strojů
Určení technologického postupu sušení a rozvolňování a obsluha sušicích a rozvolňovacích strojů
Evidence docházky zaměstnanců a vyplňování podkladů pro mzdovou účtárnu společnosti
Realizace reklamačního řízení se zákazníkem
Vedení provozní evidence a příprava základních účetních podkladů pro finanční účtárnu společnosti
Zařizování preventivních prohlídek a oprav strojů a jiných technologických zařízení
Obsluha elektronických registračních a značkovacích systémů, označování zakázek elektronickým čipem a vedení příslušné evidence a záznamů
Třídění zakázek podle sortimentního zařazení zakázky, druhu materiálu, stupně zašpinění, stálosti vybarvení, způsobu žehlení, mandlování nebo tvarování
Motivace a další vzdělávání pracovníků
Příjem, vážení a značení prádla, oděvů a jiných příbuzných výrobků, identifikace skrytých i zjevných vad
Příprava technologické vody a páry, obsluha technologických zařízení pro úpravu vody a výrobu páry
Určení technologického postupu praní a obsluha kontinuálních a diskontinuálních pracích strojů
Identifikace skvrn a zašpinění, volba technologického postupu detašování skvrn, příprava detašovacích prostředků
Příprava směsí a roztoků pracích a pomocných prostředků pro procesy předpírky, praní a textilních úprav a obsluha dávkovacích zařízení

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie žehlení, mandlování a tvarování prádla a oděvů
technologie praní, odvodňování, sušení a rozvolňování prádla a oděvů
prací a pomocné prostředky pro úpravu textilu
marketing obecně
zdraví a hygiena při práci
technologie detašování
bezpečnost práce
spotřebitelské služby
textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek
zbožíznalství textilu, kůže, obuvi
postupy při reklamacích, práva spotřebitele
management obecně
zásady vedení pracovního kolektivu
hodnoticí a motivační systémy zaměstnanců
průmyslová ekologie
nakládání s odpady

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž hlukem
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Pracovní doba, směnnost
Duševní zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Zátěž teplem
Celková fyzická zátěž
Zraková zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Zátěž vibracemi
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž chladem
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství) (CZ-ISCO 3122)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 39 023 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 24 127 Kč do 60 223 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 34 875 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 28 770 Kč do 43 061 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.