Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Kovář strojní

Odborný směr:

Hutnictví a slévárenství

Odborný podsměr:

tváření kovů v hutní výrobě

Nadřazené povolání:

Kovář v hutním provozu

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Detailní informace

Příbuzná povolání

Kovář ruční ,

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

101707

Datum zveřejnění

15. 8. 2016

Charakteristika

Kovář strojní zhotovuje kovové součásti strojním kováním.

Pracovní činnosti

 • Ohřívání materiálů v kovářských pecích a výhních.
 • Výroba strojních součástí, nářadí a nástrojů strojním volným kováním na bucharech a kovacích lisech podle zadaného výkresu nebo předepsaného postupu.
 • Sestavení zápustky, její montáž na stroj a její seřízení.
 • Výroba výkovků zápustkovým kováním včetně předkování různými způsoby.
 • Obsluha válcovaček kroužků, radiálních kovacích strojů, vodorovných kovacích strojů, kovacích válců, strojů pro příčné klínové válcování a ohýbaček různých typů.
 • Ohýbání kulatin, profilových materiálů, plochých tyčí nebo výpalků.
 • Rovnání materiálů, výkovků, výlisků, výpalků, výstřižků a svařenců.
 • Zkružování tyčí a profilových materiálů.
 • Tvarování listových per a pružin, okovávání trubek.
 • Lisování výlisků.
 • Ohýbání a rovnání výkovků, výlisků a svařenců.
 • Okovávání trubek a vyhrdlování otvorů.
 • Obsluha pecí pro teplené zpracování a kalení výkovků
 • Vedení příslušných záznamů.

Příklady prací ze soukromého sektoru

Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Zápustkové kování s velmi složitým překováním oceli IV a nebo V. skupiny kovatelnosti. 7
Řízení čety při volném kování dvakrát a vícekrát zalomených hřídelů včetně klik pro skládané zalomené hřídele o hmotnosti nad 2 500 kg. 7
Obsluha kovacích lisů s programovým řízením. 7
Volné kování podélných výkovků prosazených a prosazených s přesazením kruhového, čtvercového nebo obdélníkového průřezu a jejich kombinací o hmotnosti od 2 000 kg do 20 000 kg. 6
Volné kování ocelí skupiny kovatelnosti IV a V s dodržením režimu ohřevu. 6
Válcování hladkých i profilových kroužků z pěchovaných a děrovaných předkovků na radiálně axiálních rozválcovačkách. 6
Kování na horizontálních kovacích strojích na 4 a více zdvihů. 6
Volné kování podélných výkovků neosazených, jednostranně i oboustranně osazených nebo výkovků osazených s přesazením. 5
Zápustkové kování s předkováním nebo předlisováváním výchozích materiálů, např. s prosazováním, prodlužováním, osazováním, předkováním v postupové zápustce, všestranným prokováváním, ohýbáním, válcováním v kovacích válcích se dvěma a více průvlaky, pěchováním, zplošťováním, předkováním v tvarovací dutině. 5
Průřez výkovků kruhový, čtvercový nebo obdélníkový. 5
Ohýbání plochých tyčí nebo výpalků z plechů o tloušťce nad 15 mm se čtyřmi a více ohyby. 5
Obsluha klikových a vřetenových lisů při pracích za tepla. 5
Lisování klenutých, plochých a polokulovitých den z plechů o průměru nad 450 mm ve speciálním přidržovači nebo lemovací zápustce. 5
Zkružování profilových materiálů na zkružovacích válcích za tepla na plocho. 4
Ohýbání profilových materiálů o rozměrech nad 80 mm s jedním ohybem. 4
Ohřívání vsázkových materiálů z nelegovaných ocelí o celkové hmotnosti nad 1 000 kg. 4
Lisování L, U a Z profilů z plechů o tloušťce od 3 mm a z pásové oceli o tloušťce od 4 mm a délky do 3 500 mm výchozího materiálu. 4
Zápustkové kování výchozích materiálů bez předběžných tvarových úprav. 3
Ohýbání profilových materiálů v ohni. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní kovář, kovářské práce KKOV 2357H nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru kovář, podkovář, kovářské a podkovářské práce KKOV 4154H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru kovář, podkovář, kovářské a podkovářské práce KKOV 4154E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů KKOV 2365H vhodná

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu pracovní pozice – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

povinné - Obsluha plynových zařízení - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 21/1979 Sb. (u hornických činností též podle vyhlášky č. 392/2003 Sb.), kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v normách a v technických podkladech pro zhotovování výkovků
Volba postupu práce a technologických podmínek ohřevu materiálu v kovářských pecích a výhních, kování nářadí, nástrojů a různých strojních součástí
Volba postupu práce a technologických podmínek strojního kování, tvarování, ohýbání kovů, ohřevu materiálu v kovářských pecích a výhních
Seřizování, ošetřování a údržba kovářských pecí, výhní, kovacích lisů a bucharů
Obsluha kovářských pecí a výhní
Obsluha strojů na ohýbání profilových materiálů, plochých tyčí nebo výpalků z plechů
Obsluha strojů pro zápustkové kování, vykovávání profilových nožů na obrábění kovů, volné kování kotoučů, kruhových desek a podélných výkovků
Obsluha strojů na volné kování manipulačních čepů a pěchování ingotů
Obsluha strojů na zkružování plochých tyčí, čtvercových tyčí nebo kulatin o různých průměrech
Obsluha strojů na rovnání složitých výkovků, výlisků, výstřižků, výpalků a svařenců
Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu
Tepelné zpracování výkovků
Obsluha kovacích lisů s programovým řízením
Obsluha strojů na válcování kroužků

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce
technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě
kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.)
strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.)
základy technologií ve strojírenství a v kovovýrobě, základní druhy strojů a zařízení
technologie kovářství a kovárenství
tepelné zpracování materiálů

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž teplem
Zátěž hlukem
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Pracovní doba, směnnost
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zraková zátěž
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zátěž chladem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vyučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Obsluha zařízení na zpracování kovů (CZ-ISCO 8121)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 28 066 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 17 485 Kč do 38 587 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Obsluha kovacích lisů a bucharů (CZ-ISCO 81216)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 25 058 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 18 718 Kč do 35 575 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.