Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Dílenský montážník nábytku

Odborný směr:

Dřevařská výroba a nábytkářství

Odborný podsměr:

nábytkářské a truhlářské práce

Nadřazené povolání:

Truhlář nábytkář

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Charakteristika

Dílenský montážník nábytku sestavuje a montuje hotové výrobky z jednotlivých nábytkových dílců a komponentů.

Pracovní činnosti

 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod dle zadání výroby.
 • Kontrola nábytkových dílců a komponentů.
 • Příprava pracoviště (montážní stůl, přípravky, svěrky, ruční nářadí).
 • Příprava spojovacího materiálu (lepidlo, kolíky, vruty, šrouby, sponky, hřebíky, spojovací kování).
 • Kontrola, seřízení a nastavení montážního nářadí a zařízení (lisovací zařízení, šroubovací zařízení, elektrické nebo pneumatické ruční šroubováky, sponkovačky, hřebíkovačky, kolíkovačky).
 • Předmontáž komponentů a kování na připravené dílce za pomoci montážního nářadí a zařízení a spojovacího materiálu (závěsy, výsuvy, zámky, vodicí elementy, úchytky).
 • Aplikace spojovacího materiálu do připravených dílců (lepidlo, kolíky, prvky spojovacího kování).
 • Složení a spojení nábytkových dílců do podsestav a sestav dle stanoveného postupu za pomoci montážního nářadí a zařízení a spojovacího materiálu.
 • Kompletace hotového výrobku (zavěšení dvířek, vsazení zásuvek, montáž výklopných a zvedacích systémů, šatních tyčí a výsuvů, posuvných dveří, stolových desek, sedáků).
 • Kontrola hotového výrobku.
 • Vyplnění průvodní dokumentace.

Příklady prací ze soukromého sektoru

Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Výběr výchozích dílců a jejich skládání do souboru. 4
Příprava spojovacích přípravků, nářadí a zařízení. 4
Příprava kování, spojovacích prvků a ostatních komponentů. 4
Předmontáž závěsů, výsuvů, zámků, prvků spojovacího kování. 4
Sražení a slisování korpusu. 4
Vsazení a připevnění zad. 4
Montáž zásuvek. 4
Zavěšení dvířek a vložení zásuvek. 4
Montáž pohybových mechanismů. 4
Kontrola hotového výrobku a jeho předání k expedici. 4

Příklady prací z veřejného sektoru

Příklady prací a jejich stupeň hodnocení vycházejí převážně z nařízení vlády č.222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, a jsou zařazeny do 16 stupňů platových tříd. Výjimku tvoří zatřídění prací v oblastech regulovaných samostatnou legislativou, které se řídí vždy dle její platné verze (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Armáda ČR apod.). V těchto oblastech je zatřídění prací uvedené v NSP pouze orientační.

Text příkladu Platová třída
Opravy nábytku včetně kancelářského a ostatních dřevěných a dřevotřískových dílů vnitřního zařízení. 5
Montáž a demontáž korpusů skříňového nábytku. 4

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru truhlář, truhlářské práce KKOV 3356H nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru nábytkářství KKOV 3342L vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru truhlář, truhlářské práce KKOV 3356E vhodná
Střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru nábytkářství KKOV 3342J vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek v nábytkářství
Orientace v technických podkladech pro zhotovování truhlářských výrobků
Příprava materiálů a polotovarů pro výrobu nábytkových dílců
Obrábění dřevěných a plastových materiálů řezáním, hoblováním, tvarováním, dlabáním, vrtáním a broušením ručním nářadím
Montáž a demontáž nábytku
Nakládání s odpadem z truhlářské výroby při práci dílenského montážníka

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
materiály a polotovary používané pro výrobu nábytku a interiérových prvků
technologie výroby nábytkářských výrobků
nábytek, druhy, tvary, způsoby konstrukce, materiály

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Montážní dělníci ostatních výrobků (CZ-ISCO 8219)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 23 988 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 15 767 Kč do 37 067 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.