Typ JP ID
Specializace 6994

Zahradní a krajinný architekt

Zahradní a krajinný architekt navrhuje architektonické řešení parků, zahrad, sadů a podílí se na ztvárnění zeleně v krajině a urbanizovaném prostředí.

Odborný směr: Stavebnictví a zeměměřictví
Odborný podsměr: architektura a urbanismus
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Architekt krajiny, Landscape architect
Nadřízené povolání: Architekt a urbanista
Příbuzné specializace: Scénárista výstav, Zahradní a krajinný architekt, Interiérový architekt, Architekt, Urbanista
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zpracování návrhů řešení ploch zeleně sadovnických a krajinářských úprav.
 • Navrhování struktury zeleně na daných plochách.
 • Navrhování doplnění zelených ploch zahradním mobiliářem.
 • Navrhování městského parteru s větším podílem zelených ploch.
 • Výběr dodavatelské firmy pro realizaci projektu.
 • Autorský dozor nad realizací projektu.
 • Zpracování generelu zeleně a stupně projektové dokumentace dle stavebního zákona.
 • Hodnocení stavu vegetačních úprav včetně návrhů na opatření.
 • Inventarizace a pasportizace zeleně.
 • Poradenská činnost v oboru.

CZ-ISCO

 • 21620 - Zahradní a krajinní architekti

Příklady prací

Příklady prací ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Architektonické řešení uspořádání nebo obnovy tradičních a historických parků a zahrad jako součástí stylově komponovaných celků nebo součástí architektonicko-urbanistických řešení. 9
Návrhy architektonického uspořádání charakterově orientovaných parkových nebo zahradních ploch jako součástí určitých celků (např. výstav, veletrhů, kulturních akcí apod.). 8
Řešení uspořádání obecních a městských veřejných parků, sadů a zahrad. 8
Návrhy na uspořádání trvalé zeleně (např. stromů, keřů, záhonů apod.) na veřejných prostranstvích. 7
Návrhy projektů soukromých zahrad u rodinných domů apod. 7
Zpracovávání návrhů uspořádání sezónní veřejné zeleně a okrasných záhonů. 6

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program v oboru zahradní a krajinářská architektura 4109T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program v oboru zahradnické inženýrství 4108T

Legislativní požadavky

 • doporučené - Činnosti autorizovaného architekta pro obor krajinářská architektura - odborná způsobilost podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 4
a02 Kooperace (spolupráce)  4
a03 Kreativita 4
a04 Flexibilita 4
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  4
a06 Výkonnost 4
a07 Samostatnost 5
a08 Řešení problémů 4
a09 Plánování a organizování práce 5
a10 Celoživotní učení 4
a11 Aktivní přístup 4
a12 Zvládání zátěže 4
a13 Objevování a orientace v informacích 4
a14 Vedení lidí (leadership) 3
a15 Ovlivňování ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c13._.0002 květinářství 7 Nutné
g14._.0011 krajinná architektura a plánování 7 Nutné
g14._.0012 zahradně architektonická tvorba 7 Nutné
g14._.0031 urbanismus 7 Nutné
g14._.0013 historický vývoj zahradní a krajinářské tvorby 7 Nutné
m11._.0016 výstavnictví 7 Nutné
m11._.0015 estetika 7 Nutné
c13._.0022 dendrologie 7 Nutné
f21._.0001 základy ekologie 7 Nutné
g14._.0032 městské a územní plánování 7 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g14.D.3121 Autorský dozor při realizaci projektů architektonického řešení parků, zahrad, sadů a ztvárnění zeleně v urbanizovaném prostředí 7 Nutné
g14.D.7121 Projektování sezónní zeleně a okrasných záhonů a květin na veřejných prostranstvích 7 Nutné
g14.D.7122 Projektování návrhů soukromých zahrad u rodinných domů, navrhování doplnění zelených ploch zahradním mobiliářem 7 Nutné
g14.D.7123 Projektování návrhů trvalé zeleně, stromů, keřů, apod. na veřejných prostranstvích 7 Nutné
g14.D.7124 Projektování ploch zeleně krajinných parků, navrhování struktury zeleně na daných plochách 7 Nutné
g14.D.7125 Projektování charakterově orientovaných parkových nebo zahradních ploch jako součástí celků výstav, veletrhů, kulturních akcí a podobně 7 Nutné
g14.D.7126 Projektování, rehabilitace historických parků a zahrad jako součástí stylově komponovaných celků nebo součástí architektonicko-urbanistických řešení 7 Nutné
g14.D.7127 Projektování obecních a městských veřejných parků, sadů a zahrad 7 Nutné
g14.Z.4121 Výběr dodavatelských firem pro realizace architektonických projektů řešení parků, zahrad a ztvárnění zeleně v krajině i urbanizovaném prostředí 7 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice