Typ JP ID
Specializace 101914

Operátor zhotovení tiskových forem

Operátor zhotovení tiskových forem vytváří archovou montáž jednotlivých tiskových stránek periodických i akcidenčních tiskovin podle schématu a formátu tiskového archu v příslušných počítačových programech a ve formě datových souborů řídí rytí, osvit, vypalování, vyvolávání a konečnou úpravu tiskové formy v tiskových technikách.

Odborný směr: Polygrafie
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Grafik, Operátor předtiskové přípravy
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příjem interních a externích datových souborů, stanovení pracovních postupů podle platných předpisů a norem.
 • Příjem externích datových souborů z Internetu a přenosných médií za pomoci příslušných počítačových programů.
 • Příjem datových souborů jednotlivých stránek ve formátu PDF.
 • Vyhledávání a zpracování textových či obrazových souborů na serveru a v archivu zakázek.
 • Kontrola datových souborů.
 • Provedení operací elektronické montáže pomocí příslušných počítačových programů.
 • Určení formátu tiskového archu, počet tiskových archů podle rozsahu stránek a způsobu tisku.
 • Umístění tiskového formátu na tiskové formě, umístění všech kontrolních a pomocných prvků na archu pro všechny tiskové techniky.
 • Nastavení hodnoty, tvaru, natočení sítě tiskového rastru pro jednotku řídící přímé zobrazování dat na film nebo tiskovou formu RIP.
 • Určení typu vyřazení stránek podle způsobu tisku na základě příslušného schématu.
 • Přijímání a odesílání datových souborů tiskovin s pomocí příslušných počítačových programů a s ohledem na harmonogram výroby.
 • Archivace zpracovaných datových souborů tiskovin.
 • Podrobné vedení kompletní dokumentace při archivaci zpracovaných zdrojových datových souborů tiskovin a další provádění nezbytné agendy s ohledem na harmonogramy výroby.
 • Tisk kontrolního digitálního náhledu.
 • Mezioperační kontrola všech nastavených parametrů, vyřazení stránek a kontrola úplnosti textových, obrazových, grafických prvků, všech kontrolních a pomocných prvků podle platných předpisů a norem.
 • Ovládání počítačových programů a osvitového laserového, rycího a vypalovacího zařízení.
 • Ovládání vyvolávacích linek pro výrobu tiskových forem v tiskových technikách.
 • Mezioperační kontrola zhotovené tiskové formy.
 • Vyvolání, čištění a retuše na tiskových formách.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení a provádění jednoduchých oprav.
 • Zaznamenání technických údajů a výsledků práce.

CZ-ISCO

 • 73210 - Pracovníci přípravy tisku
 • 7321 - Pracovníci přípravy tisku

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Pracovníci přípravy tisku (CZ-ISCO 7321)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 22 630 Kč 26 376 Kč 38 459 Kč - - -
Jihočeský kraj 34 255 Kč 41 199 Kč 61 344 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7321 Pracovníci přípravy tisku 27 143 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Nastavení parametrů elektromagnetického rytí hlubotiskových válců, laserového rytí a vypalování flexotiskových forem a hlubotiskových forem s pomocí měrného testu, předpisu technických manuálů a norem. 8
Testování osvitové jednotky s pomocí testové formy, předpisů technických manuálů zařízení a platných norem. 8
Příjem datových souborů ze záznamových médií a míst umožňujících vzdálený přístup pro osvit tiskové formy. 7
Zhotovení archové elektronické montáže v příslušném počítačovém programu včetně umístění všech kontrolních i pomocných prvků na tiskovém archu. 7
Ovládání elektronického zařízení CTP a procesu osvitu tiskových desek v ofsetu a flexotisku. 7
Ovládání elektronického zařízení CTS a procesu osvitu tiskových forem v sítotisku. 7
Ovládání elektronického zařízení elektronického rytí a laserového vypalování při procesu zhotovení tiskových forem ve flexotisku a hlubotisku. 7
Zhotovení hlubotiskových válců elektromagnetickým rytím na elektronicky řízených automatech. 7
Mezioperační vizuální kontrola zhotovené tiskové formy, hodnocení kvality expozice s pomocí pomocných testových prvků, kvality vyvolání, konzervace a celkové úplnosti a čistoty tisknoucích a netisknoucích partií na tiskové formě podle platných norem. Případné retušování tiskových forem v ofsetu, flexotisku a sítotisku. 7
Provádění mezioperační kontroly elektronické montáže. Tisk kontrolního náhledu na příslušných digitálních tiskových zařízeních. 7
Elektronická archová montáž a zpracování dat na počítači v příslušných programech a informačních systémech. 7
Komunikace s grafickými studii při příjmu datových souborů pro zhotovení tiskových forem ve všech tiskových technikách. 7
Vyřazení stránek ve formátu PDF podle způsobu tisku a příslušného schématu skládání. 6
Vyhledávání a zpracování textových či obrazových dokumentů na serveru a v archivu zakázek. 6
Zpracování tiskové formy po osvitu ve vyvolávacím automatu, kde probíhá vyvolávání, čištění a konzervace tiskové formy. 6
Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Obsluha řídicí a osvitové jednotky a provádění systémových operací (diagnostiky a úpravy databází). 8

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž chladem x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Celková fyzická zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Tiskař na polygrafických strojích 34-52-H/01
RVP Tiskař na polygrafických strojích 34-52-L/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru reprodukční grafik, litografické a montážní práce 3453H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru polygrafie 3441M
KKOV Vyšší odborné vzdělání v oboru polygrafie 3431N
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru reprodukční grafik, litografické a montážní práce 3453L

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Operátor zhotovení tiskových forem (34-035-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m16.D.3046 Vstupní kontrola textových a obrazových podkladů na přenosných médiích, datových souborů z Internetu, originálů pro reprodukci z hlediska normativů pro reprodukci a zpracování v DTP studiu 3 Nutné
m16.D.1010 Orientace v normách a platných technologických postupech výroby tiskových forem 3 Nutné
m16.B.2030 Zhotovování elektronické montáže kompletních tiskových archů a nastavení parametrů osvitu s využitím počítačových programů 3 Nutné
m16.B.2022 Zhotovování kontrolního náhledu pomocí laserových, inkjetových tiskáren a velkoplošných plotterů pro kontrolu zhotovení tiskové formy 3 Nutné
m16.A.4086 Koordinace a kalibrování osvitové jednotky pro přímé zhotovení tiskových forem s využitím příslušných počítačových programů a norem 3 Nutné
m16.B.2038 Obsluha řídicí jednotky pro přímé zhotovení tiskových forem, včetně periférií 3 Nutné
m16.B.1070 Obsluha zařízení pro přímé zhotovení tiskových forem 3 Nutné
m16.B.1003 Obsluha vyvolávací linky, včetně finálních úprav tiskových forem dle dané tiskové techniky 3 Nutné
m16.B.2009 Obsluha fotomechanického a elektronického zařízení (např. skenerů, kamer, zvětšovacích, kopírovacích přístrojů a vyvolávacích automatů) 3 Výhodné
m16.D.3111 Uplatňování norem ISO popisujících výměnu tiskových CMYK dat ve formátu PDF a normách definujících procesní požadavky na ofsetový litografický proces 3 Výhodné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m16._.0002 technologická příprava výrobních podkladů v polygrafii 3 Výhodné
m16._.0013 počítačové zpracování digitální fotografie 3 Výhodné
m16._.0062 typografická úprava textu 4 Výhodné
m16._.0035 polygrafická montáž 4 Nutné
m16._.0052 normy jakosti a kvality v polygrafii 3 Nutné
m16._.0098 koordinace a kalibrace přístrojů 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.