Typ JP ID
Specializace 102300

Elektrotechnik letadlových přístrojů

Elektrotechnik letadlových přístrojů se podílí na montáži, demontáži, kontrole, revizi, nastavování, ověřování správné činnosti a drobných opravách letadlových palubních přístrojů.

Odborný směr: Elektrotechnika
Odborný podsměr: výroba a opravy elektrotechnických zařízení
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Technik leteckých palubních přístrojů, Elektrotechnik (mistr) palubních přístrojů letadel
Nadřízené povolání: Elektrotechnik pro elektrické stroje, přístroje a zařízení
Příbuzné specializace: Elektrotechnik zkušebny elektrických strojů a přístrojů, Elektrotechnik měřících přístrojů, Elektrotechnik pro automatickou identifikaci (RFID), Elektrotechnik světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť, Mechatronik
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Montáž a demontáž palubních letadlových přístrojů.
 • Funkční kontrola a ověřování správné činnosti palubních letadlových přístrojů.
 • Nastavování, seřizování předepsaných hodnot palubních letadlových přístrojů.
 • Organizace předepsaných revizí a kalibrací palubních letadlových přístrojů.
 • Detekce vzniklých závad na palubních letadlových přístrojích.
 • Samostatné provádění drobných oprav palubních letadlových přístrojů (podle získaných oprávnění).
 • Spolupráce na provádění velkých oprav, revizí obnovujících celkový resurs letadel – komplexní kontrola palubních přístrojů včetně signálních cest a napájení a jejich nastavení, seřízení.
 • Vedení předepsané dokumentace o manipulaci s palubními letadlovými přístroji.

CZ-ISCO

 • 31136 - Elektrotechnici a technici energetici přístrojů, strojů a zařízení
 • 3113 - Elektrotechnici a technici energetici

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Elektrotechnici a technici energetici (CZ-ISCO 3113)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 16 971 Kč 39 713 Kč 67 770 Kč - - -
Středočeský kraj 28 170 Kč 42 161 Kč 65 228 Kč - - -
Jihočeský kraj 30 990 Kč 50 597 Kč 67 617 Kč - - -
Plzeňský kraj 27 986 Kč 36 821 Kč 53 907 Kč - - -
Karlovarský kraj 28 733 Kč 37 116 Kč 52 804 Kč - - -
Královéhradecký kraj 26 956 Kč 34 367 Kč 59 466 Kč - - -
Kraj Vysočina 23 924 Kč 39 153 Kč 61 984 Kč - - -
Jihomoravský kraj 18 351 Kč 35 063 Kč 54 242 Kč - - -
Zlínský kraj 24 098 Kč 35 049 Kč 55 707 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3113 Elektrotechnici a technici energetici 40 555 Kč 34 326 Kč
31136 Elektrotechnici a technici energetici přístrojů, strojů a zařízení 41 855 Kč 33 348 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Komplexní kontrola palubních přístrojů a jejich ošetření v rámci velké opravy (revize obnovující resurs letadla). 7
Nastavení a seřízení palubních přístrojů v rámci velké opravy (revize obnovující resurs letadla). 7
Zpracování a vedení plánu provedení předepsaných oprav, revizí a kalibrací palubních přístrojů. 7
Vyhodnocení výsledků komplexní kontroly po provedené velké opravě, návrh případných úprav, doporučení a změn. 7
Demontáž vadného palubního přístroje. 6
Identifikace a provedení drobné opravy vadného palubního přístroje. 6
Montáž, přezkoušení, nastavení nebo seřízení nového či opraveného palubního přístroje. 6
Funkční kontrola, nastavení a seřízení palubních letadlových přístrojů po předepsaných profylaktických pracích na letounu. 6
Komplexní kontrola signálních cest a napájení, jejich ošetření, nastavení a seřízení v rámci velké opravy (revize obnovující resurs letadla). 6
Nastavení a seřízení signálních cest a napájení v rámci velké opravy (revize obnovující resurs letadla). 6
Zabezpečení provedení, případně vlastní účast při provádění, předepsaných oprav, revizí a kalibrací palubních přístrojů. 6
Provedení předepsaných zápisů a vedení příslušné provozní dokumentace po každé manipulaci s palubními přístroji. 6
Účast na odborných školeních a kurzech, zvyšujících odbornou teoretickou i praktickou úroveň, včetně seznamování s novými palubními přístroji. 6

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Zraková zátěž x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01
RVP Elektrotechnika 26-41-M/01
RVP Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru elektronika 2643M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru elektrotechnika 2641L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru elektrotechnika 2641M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru elektronika 2643L

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Telekomunikace 26-45-M/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru aplikovaná elektronika 2646L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru telekomunikace 2645L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru telekomunikace 2645M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru aplikovaná elektronika 2646M

Legislativní požadavky

 • doporučené - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
 • povinné - Odborná způsobilost podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice § 6 – Pracovníci pro samostatnou činnost

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a07 Samostatnost 4
a08 Řešení problémů 4
a10 Celoživotní učení 3
a13 Objevování a orientace v informacích 3

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 1

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e74._.0079 technologie oprav letadlové techniky 4 Nutné
e81._.0042 vysílací, telekomunikační, radiokomunikační a další spojovací zařízení a systémy 4 Nutné
e75._.0018 letadlová technika 4 Nutné
e81._.0002 elektrotechnické materiály, vodiče, kabely 4 Nutné
e81._.0003 technické kreslení v elektrotechnice 4 Nutné
e81._.0004 měření elektrických veličin 4 Nutné
e81._.0015 elektrické stroje a přístroje 4 Nutné
e81._.0021 elektronika obecně 4 Nutné
e81._.0022 elektronické prvky 4 Nutné
e81._.0023 elektronické a číslicové obvody 4 Nutné
e81._.0034 elektronické měřicí přístroje a systémy 4 Nutné
e81._.0007 základy elektromagnetické kompatibility (EMC), pojmy a vztahy 4 Nutné
l24._.0009 bezpečnost práce, požární ochrana a první pomoc při úrazu elektrickým proudem 4 Nutné
e81._.0045 předpisy a technické normy v elektrotechnice 4 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11.D.2900 Dodržování zásad bezpečnosti práce a požární ochrany 4 Nutné
e81.A.4034 Opravy leteckých palubních přístrojů a zařízení, přístrojů a systémů letecké navigace 4 Nutné
e81.D.6533 Diagnostikování poruch leteckých palubních přístrojů a zařízení, přístrojů a systémů letecké navigace 4 Nutné
e81.D.3772 Kontrolování stavu a provádění funkčních zkoušek leteckých palubních přístrojů a zařízení, přístrojů a systémů letecké navigace 4 Nutné
e82.D.1803 Ochrana před bleskem a přepětím (LPS) 4 Nutné
e74.D.2934 Volba postupu práce, potřebného nářadí a pomůcek pro provedení montáže, demontáže, opravy, údržby, seřízení letadlových celků a systémů 4 Nutné
e81.A.3028 Sestavování, montáž, instalace, oživování a nastavování leteckých palubních přístrojů a zařízení, přístrojů a zařízení letecké navigace 4 Nutné
e74.D.8183 Vedení příslušné dokumentace v oblasti letadlových přístrojů 4 Nutné
e81.D.4024 Měření elektrických veličin a parametrů, vyhodnocování naměřených hodnot 4 Nutné
e81.D.1018 Čtení technické dokumentace, výkresů a schémat a používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních 4 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Poruchy vidění.
 • Klaustrofobie.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon typové pozice

 • Osoby s kardiostimulátorem.
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.