Typ JP ID
Specializace 101885

Traťový dělník - obchůzkář

Traťový dělník – obchůzkář provádí běžné odborné práce při stavbě, údržbě, opravách, rekonstrukci a modernizaci železničního svršku a spodku, obchází rovněž přidělený úsek, dohlíží na správný stav železničního spodku a svršku.

Odborný směr: Doprava a logistika
Odborný podsměr: železniční a kolejová doprava a přeprava
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem
Nadřízené povolání: Dělník v železniční infrastruktuře
Příbuzné specializace: Traťový dělník,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Běžné odborné práce při údržbě, opravách a montáži kolejových tratí a jejich zařízení.
 • Oprava výšky a směru kolejí, kontrola stykových komor, oprava rozchodu koleje, průběžné podbíjení pražců ručně nebo elektrickou podbíječkou za provozu.
 • Úplná výměna kolejového lože, výměna kolejových polí, kolejí a výhybek včetně strojního čištění štěrkového lože, montáž kolejových polí a výhybek včetně jejich regenerace, směrová a výšková úprava koleje.
 • Obchůzky přiděleného úseku, tj. dohled na správný stav železničního svršku a spodku (s vedením záznamů), měření rozchodu koleje a odstraňování drobných závad, ohlášení závad většího rozsahu, bezpečnostní dozor ve smyslu zákona o drahách
 • Samostatné odborné kontrolní práce (dohlédací činnost) na vícekolejných tratích. Obchůzky přiděleného úseku tratí vícekolejných, elektrifikovaných, s autoblokem nebo RZZ a ohlášení závad většího rozsahu.

CZ-ISCO

 • 93123 - Dělníci v oblasti výstavby a údržby inženýrských děl
 • 9312 - Figuranti, dělníci výkopových prací a dělníci v oblasti výstavby inženýrských děl

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Figuranti, dělníci výkopových prací a dělníci v oblasti výstavby inženýrských děl (CZ-ISCO 9312)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 23 334 Kč 37 913 Kč 48 867 Kč - - -
Plzeňský kraj 22 371 Kč 28 891 Kč 44 403 Kč - - -
Karlovarský kraj 18 278 Kč 29 197 Kč 39 645 Kč - - -
Pardubický kraj 27 550 Kč 31 425 Kč 43 291 Kč - - -
Jihomoravský kraj 27 353 Kč 32 360 Kč 42 984 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
9312 Figuranti, dělníci výkopových prací a dělníci v oblasti výstavby inženýrských děl 26 759 Kč 23 779 Kč
93123 Dělníci v oblasti výstavby a údržby inženýrských děl 27 769 Kč 26 733 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Montáž a osazení pojízdné kolejnice na točně. 4
Kontrola uložení mostnic na mostních konstrukcích, kontrola přímého uložení kolejnic na mostech a mostních provizoriích, kontrola pojistných úhelníků. 4
Oprava výšky a směru kolejí a výhybek, kontrola stykových komor, výměna spojek, izolačních vložek a upevňovadel, oprava rozchodu koleje, průběžné podbíjení pražců ručně nebo ruční elektrickou podbíječkou za provozu 3
Obchůzky přiděleného úseku trati, dohled na správný stav železničního svršku a spodku, měření rozchodu koleje a odstraňování běžných závad (výměna spojek, přeložení svěrek, výměna upevňovadel, zajišťování kolejnice v místě lomu, kontrola a zajišťování správného ukolejnění trakčních podpěr), ohlašování závad většího rozsahu a bezpečnostní dozor ve smyslu zákona o dráhách 3
Úplná výměna kolejového lože, výměna kolejových polí, kolejí a výhybek včetně strojního čištěni štěrkového lože, montáž kolejových polí a výhybek včetně jejich regenerace, směrová a výšková úprava koleje. 3
Kontrola a údržba kolejnicových mazníků. 3
Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Montáž a osazení pojízdné kolejnice na točně. 4
Kontrola uložení mostnic na mostních konstrukcích, kontrola přímého uložení kolejnic na mostech a mostních provizoriích, kontrola pojistných úhelníků. 4
Oprava výšky a směru kolejí a výhybek, kontrola stykových komor, výměna spojek, izolačních vložek a upevňovadel, oprava rozchodu koleje, podbíjení pražců ruční elektrickou podbíječkou za provozu. 3
Úplná výměna kolejového lože, výměna kolejových polí, kolejí a výhybek včetně strojního čištění štěrkového lože, montáž kolejových polí a výhybek včetně jejich regenerace, směrová a výšková úprava koleje. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž prachem x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž vibracemi x
Zátěž hlukem x
Zátěž chladem x x
Zátěž teplem x x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Duševní zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zraková zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž chemickými látkami x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Strojírenské práce 23-51-E/01
RVP Stavební práce 36-67-E/02
KKOV Střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru pozemní stavitelství 3641J

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru dopravní a vodohospodářské stavitelství 3642J
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru dopravní a vodohospodářské stavitelství 3642L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru pozemní stavitelství 3641L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru pozemní stavitelství 3641M

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Traťový dělník obchůzkář (37-067-E)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h22.A.4032 Opravy, montáže a demontáže železničních tratí 2 Nutné
h22.D.3914 Kontrola stavu železničních tratí 2 Nutné
h22.A.6030 Manipulace s materiálem, převážení a přenášení 2 Nutné
g11.B.1003 Obsluha jednoduchých stavebních strojů 2 Nutné
h22.A.2001 Zemní práce s přípravou a úpravou terénu pro kolejové lože 2 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h22._.0032 technologie montáže, demontáže a oprav kolejí a železničního svršku 4 Nutné
g11._.0012 dopravní stavby 3 Nutné
g11._.0021 stavební materiály a jejich vlastnosti 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 1
a12 Zvládání zátěže 2
a11 Aktivní přístup 2
a10 Celoživotní učení 1
a09 Plánování a organizování práce 2
a08 Řešení problémů 2
a07 Samostatnost 2
a06 Výkonnost 2
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 0
a04 Flexibilita 2
a03 Kreativita 1
a02 Kooperace (spolupráce) 2
a15 Ovlivňování ostatních 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.