Typ JP ID
Povolání 101782

Informátor v dopravě

Informátor v dopravě v českém i světovém jazyce poskytuje informační a poradenské služby o přepravě cestujících a zavazadel, sleduje nepravidelnosti v dopravě a poskytuje informace o spojích, tarifních a přepravních podmínkách.

Odborný směr: Doprava a logistika
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Podávání informací cestujícím a veřejnosti o odjezdech a příjezdech spojů.
 • Vyhledání spojení.
 • Podávání informací o nepravidelnostech v dopravě (např. zpoždění, výluky, náhradní doprava).
 • Podávání informací o přepravě zavazadel.
 • Vydávání informací o zpoždění spojů.

CZ-ISCO

 • 42250 - Pracovníci v informačních kancelářích
 • 4225 - Pracovníci v informačních kancelářích

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Pracovníci v informačních kancelářích (CZ-ISCO 4225)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 24 916 Kč 33 634 Kč 39 139 Kč 22 087 Kč 30 440 Kč 37 244 Kč
Středočeský kraj - - - 23 030 Kč 27 663 Kč 30 009 Kč
Ústecký kraj 19 877 Kč 23 261 Kč 32 205 Kč 22 538 Kč 28 347 Kč 34 166 Kč
Kraj Vysočina - - - 19 689 Kč 25 480 Kč 34 737 Kč
Jihomoravský kraj 18 851 Kč 21 856 Kč 24 573 Kč 23 874 Kč 28 475 Kč 32 251 Kč
Moravskoslezský kraj 19 242 Kč 23 147 Kč 26 027 Kč 20 741 Kč 26 172 Kč 29 734 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
4225 Pracovníci v informačních kancelářích 23 931 Kč 28 791 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Podávání vícejazyčných informací ve vybraných stanicích s rozsáhlou mezinárodní přepravou. Podávání informací o vnitrostátní a mezinárodní přepravě, o vlakových a ostatních spojích, tarifních a přepravních podmínkách. 6
Vykonávání vícejazyčné informační a poradenské služby. Zaměstnanec musí mít certifikovanou znalost cizího jazyka. 6
Poskytování informací o doplňkových službách. 6
Poskytování odborných informací s požadavkem na certifikovanou znalost cizího jazyka. 6
Práce spojená s podáváním vícejazyčných informací ve stanicích s mezinárodní přepravou. Podávání informací o vnitrostátní a mezinárodní přepravě, o vlakových a ostatních spojích, tarifních a přepravních podmínkách. 5
Podávání ústních nebo telefonických informací o přepravě cestujících či zavazadel, včetně poskytování informací a placených navazujících a doplňkových služeb. 5
Podávání ústních nebo telefonických informací o přepravě cestujících, zavazadel včetně poskytování informací a placených navazujících a doplňkových služeb. 4
Sledování nepravidelností v osobní přepravě. 4
Vykonávání informační a poradenské služby cestujícím a veřejnosti v českém jazyce. 3
Podávání ústních nebo telefonických informací o přepravě cestujících, zavazadel. 3
Vydávání potvrzení o zpoždění. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Železničář 37-52-H/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru provoz, organizace a ekonomika dopravy 3741L

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru provoz, organizace a ekonomika dopravy 3741M
KKOV Střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru provoz, organizace a ekonomika dopravy 3741J

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Informátor v dopravě (37-024-H)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 4
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a03 Kreativita 3
a04 Flexibilita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  3
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a10 Celoživotní učení 2
a11 Aktivní přístup 3
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 2

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h22._.0002 předpisy železniční dopravy a přepravy, pravidla signalizace 3 Nutné
l24._.0001 bezpečnost práce 3 Nutné
h22._.0001 struktura a organizace železniční dopravy a přepravy 3 Nutné
h22._.0003 podmínky přepravy osob a nákladu na železnici 3 Nutné
h22._.0026 výpočty jízdného, tarifů, slev, apod. 3 Nutné
h21._.0003 předpisy autobusové dopravy a přepravy 3 Nutné
h21._.0004 podmínky autobusové dopravy a přepravy osob a zavazadel 3 Nutné
h21._.0002 struktura a organizace autobusové dopravy a přepravy 3 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h22.D.5001 Vypočítávání jízdného, dovozného, poplatků, penále a pokut, přirážek podle platných tarifů v osobní železniční dopravě 3 Nutné
h22.D.1005 Orientace v dokumentaci a v základních informacích železniční dopravy 3 Nutné
h21.D.1012 Orientace v dokumentaci a podkladech ke struktuře a organizaci autobusové dopravy a přepravy 3 Nutné
h21.C.1013 Poskytování informací o autobusových a vlakových spojích 3 Nutné
h22.D.1000 Orientace ve smluvních přepravních podmínkách 3 Nutné
h22.D.5005 Vypočítávání jízdného podle platných tarifů v dopravě a přepravě 3 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.