Typ JP ID
Povolání 102458

Vinař

Vinař v souladu se zavedenými technologickými postupy vyrábí všechny druhy vín.

Odborný směr: Potravinářství a krmivářství
Odborný podsměr: výroba nápojů
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy: Vintner, Vigneron, der Winzer
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příjem, ošetření a zpracování sklizených hroznů.
 • Mletí a lisování hroznů.
 • Obsluha, údržba strojů a zařízení, provádění drobných oprav.
 • Odkalení a další ošetřování moštů.
 • Stáčení, čiření a filtrace (školení) vína.
 • Výroba šumivých a perlivých vín.
 • Výroba aromatizovaných a likérových vín.
 • Odebírání vzorků pro laboratorní analýzy ve všech technologických fázích výroby vína.
 • Senzorická analýza vín.
 • Skladování vína, expediční práce.
 • Shromažďování technických údajů o pracovních postupech a výsledcích produkce.
 • Vedení vinařské evidence.
 • Distribuce vín.

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Řízení plynulých biologicko-chemických a fyzikálních procesů při kvašení přírodních vín v tlakových aparaturách, řízení tankových kolon při výrobě šumivých vín, vymrazování vín, zajišťování přírůstkových hodnot propagace kvasinek, tepelných a tlakových vlivů, plynulé dávkování tirážních a expedičních likérů a filtrace a podchlazování vystupujících šumivých vín. 6
Shromažďování dat pro vedení povinné vinařské evidence. 5
Školení vín, aplikace čiřidel, jejich promíchávání a kontrola účinnosti ve zkušebních roztocích. 5
Úprava a ošetřování moštů a vín (síření a úprava moštů, výpočty dávek a příprava roztoků, senzorické sledování průběhu kvašení, biologické odbourávání kyselin, stáčení vín z kalů, čiření vín, síření vín). 5
Výroba aromatizovaných a likérových vín. 5
Filtrování vín na všech typech filtrů včetně jejich sestavování, seřizování a kontroly činnosti. 4
Lisování hroznů. 4
Odkalování šumivých vín. 4
Senzorická analýza vín. 4
Výroba tirážního a expedičního likéru pro výrobu sektů. 4
Obsluha odzrňovačů a mlýnků, seřizování čerpání rmutu do zásobníků lisů v předepsaných technologických časech a kontrola jakosti odzrňování a mletí. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru biochemik pro lihovarskou výrobu a výrobu vín 2959H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Zahradník 41-52-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru sladovník, pivovarník, pivovarnické práce 2957H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce 4151H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zahradník, zahradnické práce 4152H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce 4151E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Vinař (29-060-H)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a03 Kreativita 3
a04 Flexibilita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 4
a08 Řešení problémů 4
a09 Plánování a organizování práce 4
a10 Celoživotní učení 3
a11 Aktivní přístup 3
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e11._.0092 hygiena potravin 3 Nutné
e15._.0032 vinařství 3 Nutné
l24._.0008 zásady BOZP 2 Nutné
e11._.0001 potravinářské suroviny, jejich skladování 3 Nutné
e11._.0003 potravinářská chemie 3 Nutné
e11._.0061 systémy a standardy kvality v potravinářství 3 Nutné
e11._.0022 konzervárenská technologie 3 Výhodné
c12._.0010 zásady a postupy hodnocení vín 3 Výhodné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e15.B.1014 Obsluha zařízení pro výrobu šumivých, perlivých, likérových a aromatizovaných vín 3 Nutné
f22.A.6012 Likvidace, shromažďování a skladování odpadů při výrobě vína 3 Nutné
e15.A.3113 Příprava surovin pro výrobu vín 3 Nutné
e15.A.4007 Seřizování, ošetřování a údržba vinařských strojů a zařízení 3 Nutné
e15.A.6011 Skladování vín, surovin pro jejich výrobu a vedlejších produktů 3 Nutné
e15.B.1017 Obsluha zařízení pro výrobu tichých vín 3 Nutné
e15.D.3904 Příjem surovin, posuzování jakostních parametrů vinných hroznů 3 Nutné
e15.D.3921 Posuzování a úprava parametrů kvasného procesu a vlastností vín 3 Nutné
e15.D.2957 Volba technologických podmínek a parametrů při výrobě vína 3 Nutné
e15.D.4116 Provádění odběru vzorků při výrobě vína pro laboratorní analýzu 3 Nutné
e15.D.3922 Provozní senzorická analýza vína při výrobě vína 3 Nutné
e15.D.8122 Vedení vinařské evidence 3 Nutné