Typ JP ID
Specializace 30891

Slévárenský technik projektant

Slévárenský technik projektant vypracovává projektové podklady nebo provádí rámcové projektové práce při zpracovávání projektů organizačních, řídicích, technických, technologických a dalších systémů nebo procesů ve slévárenské výrobě.

Odborný směr: Hutnictví a slévárenství
Odborný podsměr: slévárenství
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Nadřízené povolání: Slévárenský technik
Příbuzné specializace: Slévárenský technik mistr, Slévárenský technik dispečer, Slévárenský technik normovač, Slévárenský technik metalurg, Slévárenský technik technolog, Slévárenský technik řízení jakosti, Slévárenský technik modelář,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zpracovávání podkladů pro technické podmínky slévárenských výrobků.
 • Vypracovávání výkresů a projekčních podkladů dílčích částí jednoduchých systémů podle dispozic.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.
 • Zpracování podkladů pro ekonomické vyhodnocení projektů a investic ve slévárenství.

CZ-ISCO

 • 31174 - Důlní a hutní technici přípravy a realizace investic, inženýringu a pracovníci v příbuzných oborech
 • 31172 - Důlní a hutní technici projektanti, konstruktéři a pracovníci v příbuzných oborech
 • 3117 - Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech (CZ-ISCO 3117)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 26 821 Kč 37 025 Kč 55 247 Kč - - -
Ústecký kraj 32 047 Kč 42 088 Kč 53 399 Kč - - -
Jihomoravský kraj 27 551 Kč 37 989 Kč 64 191 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 29 000 Kč 41 462 Kč 58 248 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3117 Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech 42 096 Kč 44 300 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Vypracování projektové dokumentace jednoduchých výrobních uzlů nebo technologických zařízení ve slévárenství. 7
Vypracovávání projektových podkladů k jednodušším částem projektů stavebních objektů, staveb, technologických zařízení a rekonstrukcí nebo uspořádání slévárenských provozů. 7
Vypracovávání výkresů a projekčních podkladů dílčích částí jednoduchých systémů ve slévárenství podle dispozic. 6

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zraková zátěž x
Duševní zátěž x x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Strojírenská metalurgie 21-44-M/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru slévárenská výroba 2144M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru strojírenská výroba 2343L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru hutní výroba a druhovýroba 2143M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru strojírenství 2341M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru slévárenská výroba 2144L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru hutní výroba a druhovýroba 2143L

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a03 Kreativita 3
a04 Flexibilita 4
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a10 Celoživotní učení 3
a11 Aktivní přístup 3
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 3
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 2

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11._.0001 technické kreslení ve stavebnictví 4 Nutné
e71._.0099 ekonomika a řízení ve strojírenství a kovovýrobě 4 Nutné
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 4 Nutné
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 4 Nutné
e71._.0020 základy technologií ve strojírenství a v kovovýrobě, základní druhy strojů a zařízení 4 Nutné
e71._.0061 systémy a standardy jakosti a kvality ve strojírenství a kovovýrobě 4 Nutné
e75._.0064 automatizované systémy řízení výroby CAD/CAM 4 Nutné
i32._.0004 ukazatele ekonomické efektivnosti investic a projektů 4 Nutné
e52._.0096 průmyslová ekologie 4 Výhodné
l24._.0008 zásady BOZP 4 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e74.D.7515 Zpracovávání projekčních podkladů jednodušších sestav nebo podkladů k jednotlivým úsekům projektů vytápění, větrání a klimatizace, projektů technologických pracovišť, mezioperační dopravy apod. 4 Nutné
i32.D.6395 Ekonomické vyhodnocování projektů 4 Výhodné
e81.D.5210 Provádění výpočtů souvisejících se zpracováním projektové dokumentace, popř. podkladů pro cenovou kalkulaci 4 Nutné
e71.D.7512 Projektování jednodušších technologických pracovišť hutní (popř. jinými výrobními stroji vybavené) výroby, jednodušší mezioperační dopravy apod. 4 Nutné
e72.D.3415 Zajišťování pomocného autorského dozoru při realizaci projektů ve slévárenství 4 Nutné
e71.D.1069 Orientace v normách a v technických podkladech ve slévárenské výrobě a výrobě modelových zařízení 4 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.