Typ JP ID
Povolání 6868

Konzervátor - restaurátor s výjimkou kulturních památek

Konzervátor - restaurátor s výjimkou kulturních památek konzervuje a restauruje díla uměleckého řemesla, sbírkové předměty, archiválie, přírodniny, s výjimkou restaurování a konzervování kulturních památek a předmětů kulturního dědictví.

Odborný směr: Umění a kultura
Odborný podsměr: péče o památky, muzejnictví
Kvalifikační úroveň: Pomaturitní krátkodobé vzdělání
Podřízené specializace: Restaurátor zbraní, Konzervátor a preparátor, Restaurátor děl uměleckého řemesla v papíru, pergamenu a kůži, Restaurátor děl uměleckého řemesla ve skle, porcelánu a keramice, Restaurátor děl uměleckého řemesla v kameni, Restaurátor děl uměleckého řemesla v textilu, Restaurátor hudebních nástrojů, Restaurátor děl uměleckého řemesla v kovu, Restaurátor malířských děl uměleckého řemesla, Restaurátor strojů a přístrojů, Restaurátor uměleckořemeslných děl ze dřeva s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií, Restaurátor uměleckořemeslných děl z drahých kovů s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií, Restaurátor uměleckořemeslných děl ze štuku s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií, Restaurátor zlacení uměleckořemeslných děl s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Odborné ošetřování prací uměleckého řemesla, sbírkových předmětů a archiválií, minerálů, hornin, paleontologických nálezů, rostlin, živočichů nebo jejich částí.
 • Odborný průzkum prací uměleckého řemesla z hlediska jejich historického zařazení, použitých technik, technologií a materiálů.
 • Návrhy postupů prací při restaurování, konzervování a obnově jejich původního stavu a vzhledu s využitím znalostí historických a současných technik a technologií.
 • Konzervování prací uměleckého řemesla, sbírkových předmětů a archiválií, minerálů, hornin, paleontologických nálezů, rostlin, živočichů nebo jejich částí.
 • Restaurování prací uměleckého řemesla, sbírkových předmětů a archiválií.
 • Ověřování a aplikace nových konzervačních metod a provádění experimentálních laboratorních prací.
 • Zpracovávání dokumentace a výsledků specializovaných průzkumů, příprava podkladů a informací z daného oboru.
 • Zhotovování kopií a modelů, rekonstrukční akce.
 • Koncepce konzervátorských a restaurátorských pracovišť.
 • Zpracování restaurátorských zpráv včetně dokumentace a interpretace dosažených výsledků a doporučení způsobu údržby a zacházení s konzervovaným nebo restaurovaným předmětem.
 • Zpracovávání dokumentace a výsledků specializovaných průzkumů, příprava podkladů a shromažďování dostupných informací z daného oboru.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Konzervátorství a restaurátorství 82-42-M/01