Typ JP ID
Specializace 102769

Obsluha úpravny kamene

Obsluha úpravny kamene obsluhuje stroje a zařízení a řídí linky úpravy vytěženého kamene a štěrkopísku.

Odborný směr: Těžba a úprava nerostných surovin
Odborný podsměr: povrchové dobývání a úprava surovin
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy: Obsluha zařízení na úpravu rudných a nerudných surovin
Nadřízené povolání: Báňský úpravář
Příbuzné specializace: Báňský úpravář uhlí, Báňský úpravář uranu, Obsluha třídírny uranu
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Obsluha strojů a zařízení.
 • Řízení procesu drcení a třídění kamene.
 • Řízení procesu třídění štěrkopísku.
 • Odebírání vzorků upraveného kamene a štěrkopísku.
 • Seřizování a běžná údržba úpravárenských strojů a zařízení.
 • Vedení provozních záznamů.

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Řízení linky drcení a třídění kamene a štěrkopísku. 4
Řízení úpravnické linky kamene (vícestupňové drcení a třídění). 4
Obsluha strojů a zařízení úpravny kamene a štěrkopísku (drtičů, třídičů, zásobníků, dopravníků apod.). 3
Odebírání vzorků upravené nerostné suroviny. 3
Seřizování a běžná údržba drtičů, třídičů, zásobníků, dopravníků apod. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x x
Zátěž prachem x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Strojník 23-65-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů 2365H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Strojírenství a strojírenská výroba 23-xx-H/xx
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce 2366H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba 23xxH
KKOV Střední vzdělání s výučním listem xxxxH

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Obsluha úpravny kamene (21-019-H)

Legislativní požadavky

 • povinné - Úprava a zušlechťování nerostů - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a02 Kooperace (spolupráce)  2
a04 Flexibilita 2
a06 Výkonnost 2
a07 Samostatnost 2
a08 Řešení problémů 2

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b03 Numerická způsobilost 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
d14._.0003 úprava a zušlechťování hornin a nerostů 3 Nutné
d11._.0060 strojnictví, hornické stroje a zařízení 3 Výhodné
l24._.0001 bezpečnost práce 3 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
d14.B.1001 Obsluha drtiče kamene, popř. soustavy drtičů čelisťových, kuželových, odrazových, kladivových, mlýnů apod. 3 Nutné
d11.B.1023 Obsluha a řízení technologického procesu (linky) drcení a třídění 3 Nutné
d11.A.4015 Seřizování drtičů a třídičů v sestavě technologické linky úpravny. 3 Nutné
d11.D.3111 Kontrola kvality surovin a produktů, odběr vzorků vyráběného kameniva a štěrku. 3 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon typové pozice

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.