Typ JP ID
Specializace 103097

Technik optických sítí

Technik optických sítí se podílí na přípravě a realizaci výstavby optických sítí, jejich údržbě, testování, samostatně provádí diagnostiku, lokalizaci závad na optických sítích a podílí se následně na jejich opravě.

Odborný směr: Elektronické komunikace
Odborný podsměr: montáž a opravy komunikačních sítí
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Servisní technik optických sítí, Technik údržby optických sítí, Technik provozu optických sít, Montér optických sítí
Nadřízené povolání: Technik telekomunikací a radiokomunikací
Příbuzné specializace: Technik kontrolor elektronických komunikací, Technik spojovacích zařízení v elektronických komunikacích, Technik přenosových zařízení a telekomunikačních služeb v elektronických komunikacích, Technik radiokomunikačních zařízení v elektronických komunikacích, Dispečer provozu v elektronických komunikacích, Technik projektant v elektronických komunikacích, Technik sítí v elektronických komunikacích
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zajišťování výstavby, provozu a údržby optických sítí (tj. sítí elektronických komunikací, které jsou založeny na optických vláknech nebo optických komunikacích volným prostorem).
 • Vedení a realizace projektu dle prováděcí technické dokumentace elektronických komunikací a dokumentace zařízení pro elektronické komunikace.
 • Příprava trasy pro nasazení optického přenosového systému.
 • Příprava optického kabelu k montáži.
 • Instalace optických kabelů zafukováním, zatahováním.
 • Instalace závěsných optických kabelů.
 • Příprava optických vláken ke svařování, spojování.
 • Spojování optických vláken svařováním, mechanickými spojkami, konektory, čištění a inspekce kvality jednotlivých spojení.
 • Identifikace vláken ve svazcích, optických spojkách a rozvaděčích, jak podle dokumentace, tak pomocí základních diagnostických metod.
 • Základní měření a kvalifikace parametrů optické kabelové trasy.
 • Přejímkové a kontrolní měření parametrů optické sítě.
 • Diagnostika a lokalizace poruch na trasách z optických vláken a kabelů.
 • Údržba a opravy optických sítí.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Aplikace a kontrola dodržování zásad bezpečnosti práce s komunikačními systémy, laserovým zářením a optickými vlákny a kabely.

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Instalace a ukončení mnohovidových optických vláken (MM – multimode). 7
Instalace a ukončení jednovidových optických vláken (SM – single mode). 7
Opravy a údržba optických kabelů, optických spojek a rozvaděčů a dalších součástí optické kabelové trasy. 7
Montáž a kvalifikace optických tras pro systémy měření a regulace v průmyslových provozech. 7
Montáž a měření širokopásmových optických přípojek v přístupové síti. 7
Montáž a měření optických kabelů pro telekomunikace optické přenosové systémy. 7
Montáž a měření optických kabelů pro datakomunikace a kabelážní systémy. 7
Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Organizace provozu systémů informačních a komunikačních technologií dílčího provozu počítačových systémů a zajišťování komplexní obsluhy speciálních počítačových aplikací a síťového prostředí počítačů podle návodů a provozní dokumentace technologie zpracování dat. 9
Lokalizace složitých závad na kabelech s použitím diagnostických přístrojů. 8
Řízení montáže nebo opravy koaxiálních nebo optických telekomunikačních kabelů. 8
Lokalizace závad na kabelech s použitím diagnostických přístrojů. 7
Řízení montážních prací při přepojování okruhů ve spojovacích a traťových kabelech za provozu. 7
Montáž nebo opravy koaxiálních nebo optických telekomunikačních kabelů. 7
Vedení prací v rozvaděčích při přemísťování účastnických vedení nebo okruhů v místní telefonní síti za provozu. 6
Prověřování a technická kontrola elektronických obvodů optických a laserových přístrojů, odstraňování zjištěných závad, nastavování provozních hodnot. 6
Obsluha specializovaných zařízení informačních a komunikačních technologií a zajišťování vazeb na informační systémy, například následná úprava textů a obrázků po skenování. 5
Zřizování vnějšího přípojného vedení účastnické stanice a montáž účastnického zařízení. 5
Montáž rozvaděčů včetně zapojení nebo přesměrování účastnických vedení nebo okruhů. 5

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž prachem x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Telekomunikace 26-45-M/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru telekomunikace 2645M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 26-xx-L/xx
RVP Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 26-xx-M/xx
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 26xxL
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 26xxM

Legislativní požadavky

 • doporučené - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
 • povinné - Odborná způsobilost podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice § 6 – Pracovníci pro samostatnou činnost

Další vhodné kvalifikace

 • povinné - Odborná způsobilost v oblasti Bezpečnost laserových zařízení podle ČSN EN 60825-1 ed.2: 2008
 • povinné - Odborná způsobilost v oblasti Bezpečnost laserových zařízení podle ČSN EN 60825-2 ed. 2: 2005

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a12 Zvládání zátěže 4
a13 Objevování a orientace v informacích 2

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81._.0042 vysílací, telekomunikační, radiokomunikační a další spojovací zařízení a systémy 4 Nutné
e81._.0001 elektrotechnika 4 Nutné
e81._.0002 elektrotechnické materiály, vodiče, kabely 4 Nutné
e81._.0004 měření elektrických veličin 4 Nutné
e81._.0034 elektronické měřicí přístroje a systémy 4 Výhodné
e81._.0090 normy elektrických obvodů a instalací 4 Nutné
e81._.0043 nadzemní, podzemní a vnitřní telekomunikační vedení 4 Nutné
e81._.0012 vláknová optika a optické komunikace 4 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81.C.2220 Spolupráce při řešení a odstraňování běžných poruch, havárií a dílčích neshod s projektovou dokumentací 3 Nutné
e81.A.3041 Montáž a demontáž nadzemních, podzemních a vnitřních vedení elektronických komunikací 4 Nutné
e81.D.3711 Kontrola a provádění funkčních nadzemních, podzemních a vnitřních telekomunikačních vedení, včetně zabezpečení provozu aktivní i pasivní protikorozní a tlakové ochrany kabelů 1 Výhodné
e81.A.4051 Provádění preventivní údržby 4 Nutné
e81.A.6432 Pokládka telekomunikačních kabelů 3 Nutné
e81.B.4431 Obsluha jednoduchých strojů a zařízení při výstavbě, údržbě a opravách komunikačních sítí a zařízení 4 Nutné
e81.D.3003 Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů 4 Nutné
e81.D.4044 Měření elektrických a neelektrických veličin a parametrů, vyhodnocování a interpretace naměřených hodnot, přenos dat 3 Nutné
e81.B.1916 Zakončení kabelů a závěrečná měření ukončeného kabelu 4 Nutné
e81.D.9058 Orientace v prováděcí technické dokumentaci elektronických komunikací a zařízení pro elektronické komunikace 4 Nutné
e81.B.1912 Základní měření, diagnostika a lokalizace poruch optické kabelové trasy 4 Nutné
e81.D.1043 Identifikace vláken a optických kabelů 4 Nutné
e81.A.1020 Výstavba, montáž a lokalizace poruch nadzemních, podzemních a vnitřních telekomunikačních vedení a kabelů 4 Nutné
e81.A.1017 Provádění přípravných činností, prostupů ve stavebních a jiných konstrukcích pro vedení sítí elektronických komunikací 4 Nutné
e81.A.1046 Svařování a spojování optických vláken 3 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon typové pozice

 • Osoby s kardiostimulátorem.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.