Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 100791

Technik ekolog

Technik ekolog kontroluje činnost výrobních zařízení z hlediska dopadů činností na životní prostředí, řídí a kontroluje činnost ekologických zařízení, zajišťuje jejich údržbu a vede agendu dílčích úkolů, řídí a koordinuje činnosti pracovníků ekologických zařízení.

Odborný směr: Životní prostředí a nakládání s odpady
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Další odborné podsměry: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Podřízené specializace: Technik ekolog pro chemické látky
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zavádění a kontrola plnění požadavků vyplývajících z právních předpisů a technických norem a jejich zapracování do interních předpisů pro provoz zdrojů znečišťování a odpadů.
 • Příprava podkladů pro bilancování materiálových toků v organizaci.
 • Zajištění a kontrola činností spojených s analýzou materiálových toků a jejich řízením.
 • Měření, sledování a vyhodnocování údajů o látkách, jejichž výroba a užití má významný dopad na životní prostředí.
 • Příprava odborných podkladů a stanovisek pro jednání s orgány státní správy a samosprávy.
 • Zpracování podkladů pro hlášení požadovaná právními a interními předpisy.
 • Plnění požadavků kladených právními a interními předpisy na předcházení vzniku znečištění a odpadů a nakládání s nimi u původce.
 • Příprava podkladů pro posuzování dopadů opatření v jiných složkách životního prostředí na vznik, množství a nebezpečnost produkovaných odpadů a znečištění (aplikace integrované prevence).
 • Spolupráce na návrzích změn technologických procesů, modernizačních záměrů a investičních projektů z pohledu produkce odpadů a znečištění a nakládání s nimi.
 • Spolupráce na navrhování a zavádění nových technik a nejlepších dostupných technik (BAT).
 • Zajištění bezpečného a správného provozu ekologického zařízení v souladu s vydaným povolením a rozhodnutími platnými pro příslušné ekologické zařízení.
 • Zajištění řádné údržby (preventivní, běžné i havarijní) pro zajištění plné provozuschopnosti ekologického zařízení.
 • Vypracování manipulačních a provozních řádů ekologických zařízení a jejich udržování v aktuálním stavu a v souladu s rozhodnutím místně příslušného orgánu ochrany životního prostředí.
 • Spolupráce s provozními útvary a všemi relevantními průřezovými útvary (jakosti, plánování a strategického řízení, havarijního řízení, požární prevence, bezpečnosti práce atd.).
 • Spolupráce na zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu (EMS) nebo jiného systému řízení.
 • Spolupráce na vzdělávání zaměstnanců.
 • Navrhování preventivních opatření k předcházení vzniku havárií a opatření k jejich minimalizaci a spolupráce na jejich realizaci.
 • Vedení příslušné dokumentace a její aktualizace.

CZ-ISCO

 • 21330 - Specialisté v oblasti ochrany životního prostředí (kromě průmyslové ekologie)
 • 2133 - Specialisté v oblasti ochrany životního prostředí (kromě průmyslové ekologie)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Specialisté v oblasti ochrany životního prostředí (kromě průmyslové ekologie) (CZ-ISCO 2133)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 33 528 Kč 44 459 Kč 56 282 Kč
Středočeský kraj - - - 29 981 Kč 36 319 Kč 44 730 Kč
Jihočeský kraj - - - 30 885 Kč 39 237 Kč 44 589 Kč
Plzeňský kraj - - - 30 290 Kč 40 390 Kč 47 244 Kč
Ústecký kraj - - - 29 035 Kč 37 488 Kč 42 967 Kč
Liberecký kraj - - - 31 425 Kč 39 356 Kč 45 891 Kč
Královéhradecký kraj - - - 29 185 Kč 37 540 Kč 48 413 Kč
Kraj Vysočina - - - 29 737 Kč 36 252 Kč 42 352 Kč
Jihomoravský kraj - - - 28 540 Kč 38 016 Kč 49 265 Kč
Olomoucký kraj - - - 29 030 Kč 38 613 Kč 47 283 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 30 686 Kč 39 194 Kč 48 141 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2133 Specialisté v oblasti ochrany životního prostředí (kromě průmyslové ekologie) - 39 988 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2133 Specialisté v oblasti ochrany životního prostředí (kromě průmyslové ekologie) http://data.europa.eu/esco/isco/C2133

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Ekologie a životní prostředí 16-01-N/xx

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód