Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Česká národní koalice pro digitální pracovní místa (Digikoalice)

středa 24. ledna 2018

Jedním z rozhodujících faktorů konkurenceschopnosti firem i celé ekonomiky České republiky se stala digitální gramotnost zaměstnanců, zaměstnavatelů i osob samostatně výdělečně činných – tedy většiny občanů České republiky. Digitální gramotnost nelze jednou provždy zí...

Jedním z rozhodujících faktorů konkurenceschopnosti firem i celé ekonomiky České republiky se stala digitální gramotnost zaměstnanců, zaměstnavatelů i osob samostatně výdělečně činných – tedy většiny občanů České republiky. Digitální gramotnost nelze jednou provždy získat, vzhledem k dynamickému rozvoji technologií je třeba ji neustále rozvíjet prostřednictvím celoživotního učení a vzdělávání.

Za svoje digitální dovednosti je zodpovědný každý člověk, u dětí v závislosti na věku mají tuto zodpovědnost rodiče. Stát, kraje, obce, školy, firmy, nestátní neziskové organizace a další aktéři zodpovídají za to, jaké vytvářejí podmínky k nabývání digitální gramotnosti svých občanů, zaměstnanců, žáků či klientů. Předpokladem rozvoje digitální gramotnosti je informovanost občanů o probíhajících změnách v technologiích a v důsledku jejich rozvoje i o změnách v celé společnosti (Průmysl 4.0, Společnost 4.0). Dalším předpokladem je co nejširší dostupná vzdělávací nabídka rozvoje digitálních kompetencí.

V České republice působí značné množství organizací, které se věnují cílené osvětě a vzdělávání v oblasti ICT – vedle ministerstev (MŠMT, MPSV a další) a jimi zřizovaných organizací to jsou mnohé obce, kraje, nestátní neziskové organizace, firmy. Celá řada především IT společností se věnuje nejen vzdělávání svých zaměstnanců, ale pořádají vzdělávací aktivity pro zájemce z řad veřejnosti.

Na podporu aktérů v oblasti osvěty a vzdělávání v digitální gramotnosti a za účelem možné koordinace jednotlivých aktivit či vzniku synergického efektu vznikla v prosinci 2016 Česká národní koalice pro digitální pracovní místa (zkráceně Digikoalice, viz www.digikoalice.cz). Jejími zakládajícími členy jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Úřad vlády – sekce pro vědu a výzkum a sekce koordinace digitální agendy ČR, Czech ICT Alliance. Digikoalice je otevřené uskupení subjektů, jejím členem se může stát každá organizace či fyzická osoba, která souhlasí s myšlenkami formulovanými v Memorandu členů a připojí svůj podpis. Členství je bezplatné a jednotlivé signatáře spojuje především společenská zodpovědnost za uplatnitelnost občanů ČR na trhu práce a spoluzodpovědnost za konkurenceschopnost české ekonomiky v globální ekonomické soutěži. Každý člen může zveřejnit svoje aktivity v oblasti vzdělávání a osvěty, čímž vytváří prostor pro synergický efekt jednotlivých aktivit. Na webových stránkách Digikoalice jsou uvedeny příklady dobré praxe – spolupráce obce či kraje s místními školami a firmami, příklady spolupráce vysoké školy s IT společnostmi a další.

Zdroj: Digital Economy World

Autor: Jaroslav Fidrmuc, náměstek člena vlády, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR